شهرک شقایق کلارآباد سی سرا نارنج بندبن

این شهرک جنگلی با مشاعات بسیار عالی در منطقه جنگلی کلارآباد متل قو قرار دارد 
شهرک شقایق در منطقه سی سرا روستای نارنج بندبن قرار دارد.

ویدیو شهرک شقایق

 

 
 

جاده سلامت شهرک شقایق کلارآباد