تمام پست ها در برچسب

ویلا

ویلا

ویلا

ویلا در زبان فارسی یک کلمه مهمان بوده و در زبان فرانسه و انگلیسی کاربرد دارد و به معنی منطقه که از چهار طرف بیرون نمایی به کوه دریا  یا منطقه ای خوش آب و هوا دارد. ویلا در زبان فارسی یا در فرهنگ عامه مردم هم نیز همچنین معنایی دارد و اکثر مردم ویلا را در شمال تصور کرده و به عنوان تفریحگاه در کنار دریا یا ویلا در جنگل